Teisiniai įspėjimai

Šio tinklalapio savininkas ir rengėjas

UAB KRKA Lietuva Senasis Ukmergės kelias 4 Užubalių kaimas, Vilnius r. LT-14013 Vilnius Lietuva

Šio tinklalapio puslapiai skirti pateikti bendrąją informaciją apie Krka kompaniją ir jos produktus bei paslaugas.

Naudojimo sąlygos

Mes Jums patariame reguliariai apsilankyti mūsų tinklalapyje ir perskaityti galiojančias Naudojimosi sąlygas bei Privatumo politiką, kurie yra teisiškai saistomi. Jei Jūs atidarote ar naršydami patenkate į bet kurį Krka tinklalapio puslapį, Jūs sutinkate su visais toliau pateikiamais apribojimais ir sąlygomis. Jei nesutinkate su naudojimo sąlygomis, šiuo tinklalapiu nesinaudokite.

Krka valdo, stebi ir atnaujina Krka svetainę Vilniuje, Lietuvoje.

Krka tinklalapyje esanti informacija ir duomenys yra skirti tik informaciniams tikslams ir negali būti naudojami bet kokioms teisiškai saistomoms sąsajoms pagrįsti ar sukurti, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip (pvz. yra paskelbtas oficialus pasiūlymas, reklaminė medžiaga ar pan.).

Krka tinklalapyje paskelbta informacija apie Krka ir jos produktus neturi būti suprasta kaip siūlymas pirkti produktų. Krka tinklalapyje paskelbta informacija apie produktus ir (arba) veikliąsias medžiagas yra tik bendroji informacija apie Krka produktus apskritai. Atkreipkite dėmesį, kad ši informacija negali būti laikoma pasiūlymu, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip.

Informacija apie produktą ir (arba) veikliąją medžiagą Krka tinklalapiuose nereiškia, kad Krka iš tikrųjų į rinką tiekė atitinkamą produktą ir (arba) veikliąją medžiagą arba patiekė jį besidominčio svetainės lankytojo šalyje, arba šalyje, kurioje lankytojas naršo puslapį. Susisiekite su Krka filialais bei atstovybėmis dėl jus dominančių produktų ar veikliųjų medžiagų  pardavimo.

Atsakomybės atsisakymas

Tam, kad Krka tinklalapyje būtų užtikrintas informacijos tikslumas ir naujumas, Krka savo tinklalapius sukūrė atidžiai patikrinusi juose pateikiamą medžiagą ir taip planuoja elgtis ir ateityje. Vis dėlto Krka neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos tikslumo ir išsamumo. Be to, Krka pasilieka teisę bet kuriuo metu ir bet kaip keisti tinklalapio turinį nepriklausomai nuo priežasties ir be išankstinio įspėjimo. Tinklalapio naudotojai skelbiamus duomenis naudoja išimtinai savo rizika. Krka ir bet kuris kitas juridinis ar fizinis asmuo, prisidedantis prie pateikiamo tinklalapio sukūrimo ir palaikymo, aiškiai atsisako bet kokių prievolių ir atsakomybės, susijusių su bet kokia žala, kuri gali kilti dėl šio tinklalapio informacijos priėjimo, naudojimo ar negalėjimo naudotis juo ir (arba) dėl bet kokios tinklalapio turinio klaidos ar bet kokio trūkumo, ar būti susijusi su jais.

Krka tinklalapyje pateikiama informacija jokiu būdu nėra skirta naudoti kaip profesionalus medicininis patarimas ar bet kokios ligos gydymo Krka produktais instrukcija. Prieš bet kokio Krka produkto vartojimą reikia pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

Gali atsitikti taip, kad bet koks Krka tinklalapio naudotojas gali nusiųsti atsakymą, pateikdamas įvairios informacijos. Krka neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės. Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija nėra konfidenciali ir jai netaikoma autorinių teisių apsauga. Krka pasilieka teisę laisvai naudoti tokią informaciją, ją platinti ir atskleisti bet kokiai kitai šaliai be jokių apribojimų bei naudoti nenurodant šaltinio. Be to, Krka pasilieka teisę naudoti idėjas, koncepcijas, žinias, patirtį ir kt., kas yra pateikiama bet kokioje tokioje informacijoje ar iš ko tokia informacija gali būti sudaryta. Krka tokią informaciją gali naudoti savo nuožiūra bet kokiam pasirinktam tikslui.

Nuorodos į kitus tinklalapius

Be to, šio tinklalapio puslapiuose yra informacijos, gautos iš trečiųjų šalių, bei nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Jei bus manoma, kad reikia, šios nuorodos gali būti atitinkamai pažymėtos. Krka nėra susipažinusi su trečiųjų šalių tinklalapių turiniu ir dėl to neprisiima jokios su tokia informacija susijusios atsakomybės.

Intelektualios nuosavybės teisės

Visa Krka tinklalapio puslapiuose esanti informacija ir paveikslėliai yra (teisiškai leistinose ribose) saugomi autorių teisių ir kitų intelektualinės nuosavybės teisių. Šio tinklalapio puslapiuose skelbiami dokumentai gali būti kopijuojami tik nekomerciniams ir asmeniniams tikslams, atsižvelgiant į visas aukščiau minėtas pastabas dėl autorių teisių bei kitų intelektualinės nuosavybės teisių apsaugos. Šio tinklalapio puslapiuose esanti informacija negali būti kopijuojama, rodoma, atsisiunčiama, keičiama, atkuriama ar kitaip platinama komerciniams tikslams be aiškaus raštiško Krka sutikimo. Šiame tinklalapyje esantys prekiniai pavadinimai ir prekių ženklai yra registruoti Krka prekių ženklai arba turima teisė juos naudoti.

Privatumo apsauga

Atitiktis taikomiems teisės aktams Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 ir kitus taikomus su asmens duomenų apsauga susijusius teisės aktus Krka iš savo interneto svetainės vartotojų gaunamą informaciją ir jų asmens duomenis saugo labai atidžiai. Toliau pateikiame daugiau informacijos apie asmens duomenų rinkimą, saugojimą, naudojimą ir platinimą.

Kokios rūšies asmens duomenis renkame savo interneto svetainėje? Mūsų interneto svetaine galite naudotis neįvesdami asmens duomenų. Asmens duomenis jūsų prašoma pateikti tik tada, kai užsisakote kokius nors mūsų produktus ar paslaugas.

Asmens duomenis renkame tik tada, kai atsiunčiate juos mums užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškį, naudodamiesi mūsų interneto svetainės turiniu arba dalyvaudami mūsų konkursuose. Taip pat renkame jūsų asmens duomenis tada, kai užpildote mūsų pranešimo apie nepageidaujamą reakciją į vaistą formą arba užsisakote mūsų produktus ar paslaugas el. paštu, atsiunčiate mums pasiteiravimą apie savo užsakymą arba panašiose situacijose, kai nusprendžiate atsiųsti mums savo asmens duomenis.

Be asmens duomenų, kuriuos mums siunčiate, taip pat renkame informaciją slapukais. Tokia informacija gali apimti duomenis apie interneto svetaines, iš kurių atvėrėte mūsų interneto svetainę, apie tai, kokias interneto svetaines atvėrėte iš mūsų interneto svetainės, ir jūsų lankymosi mūsų interneto svetainėje trukmę. Nedelsdami anonimizuojame paskutiniuosius tris jūsų IP adreso skaitmenis, todėl efektyviai panaikiname galimybę jus identifikuoti pagal šią informaciją. Galėtume naudoti šią informaciją, kad jus identifikuotume, bet to nedarome.

Kokiais tikslais tvarkome per mūsų interneto svetainę jūsų pateiktus duomenis? Jūsų mums atsiųsti duomenys arba duomenys, kuriuos surenkame slapukais, gali būti tvarkomi tolesniais tikslais: statistiniu tikslu arba turint tikslą identifikuoti interneto svetainės naudotojų demografines savybes ir interesus, bet tik taip, kad jūsų nebūtų galima identifikuoti; siekiant nustatyti mūsų serverio ir mūsų interneto svetainės administravimo problemas; siekiant pateikti jums produktus ar paslaugas, kuriuos užsisakėte per mūsų interneto svetainę, arba kitais tikslais, kurių paprašėte arba su kuriais sutikote, nebent pagal įstatymus reikalaujama kitaip.

Ar persiunčiame jūsų asmens duomenis kitoms bendrovėms? Prieigą prie jūsų asmens duomenų turi tik bendrovė, atsakinga už Krka interneto svetainę. Krka sudarė su šia bendrove asmens duomenų tvarkymo sutartį ir garantuoja, kad ji laikosi visų asmens duomenų apsaugos taisyklių.

Kur saugome per mūsų interneto svetainę pateiktus jūsų asmens duomenis? Jūsų asmens duomenys saugomi ES esančiuose mūsų serveriuose, kuriuos valdome patys. Mūsų verslo partneriai, kurie kai kuriais atvejais saugo asmens duomenis už mus, užtikrina tokį apsaugos lygį, kuris yra lygiavertis tam, kurį taikome Krka. Jūsų asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus už Krka interneto svetainę atsakingą bendrovę arba atvejus, kai to pareikalaus teisinės institucijos.

Profesionali visuomenė Kai kuriose šios interneto svetainės dalyse gali būti informacijos, kuri pagal taikomus teisės aktus gali būti prieinama tik gydytojams, farmacininkams ir veterinarams. Todėl privalome rinkti šių gydytojų, farmacininkų ir veterinarų, kurie nori gauti prieigą prie profesionalų parengtos informacijos apie vaistinius preparatus, kontaktinius duomenis ir kai kuriuos asmens duomenis. Šiuo atveju asmens duomenys naudojami kaip garantija, kad mūsų interneto svetainės turinys bus pateikiamas pagal teisės aktus, susijusius su vaistiniais preparatais. Šių duomenų tikslumas yra tik duomenų subjektų atsakomybė. Kontaktiniai duomenys naudojami norint susisiekti su duomenų subjektais tada, kai to reikia. Nenaudojame asmens duomenų ir kontaktinių duomenų jokiam kitam tikslui ir neperleidžiame jų trečiosioms šalims.

Vaikai Krka interneto svetainė šiuo metu yra skirta suaugusiesiems. Jei Krka kuriuo nors metu parengtų kokią nors interneto svetainę vaikams ir siūlytų savo produktus ar paslaugas jiems, ji privalo tai daryti pagal taikomus teisės aktus ir gauti atitinkamą tėvų sutikimą arba tėvų pareigas vykdančio asmens sutikimą.

Slapukai

Slapukas – tai mažas failas, išsaugomas jūsų kompiuteryje, kai pirmą kartą apsilankote svetainėje. Slapuką pateikusi svetainė jį atpažins, kai toje svetainėje apsilankysite dar kartą. Šios technologijos paskirtis – pagerinti svetainės veikimą ir naudotojo patirtį. Slapukai nelaikomi pavojingais ir visi jie turi ribotą galiojimo laiką.

Slapukai naudojami įvairiais tikslais: prisijungti prie sistemos, rodyti įvairų svetainės turinį (pavyzdžiui, vaizdo įrašą), analizuoti apsilankymus, palaikyti socialinės žiniasklaidos papildinius, rodyti skelbimus.

Duomenis, surinktus per slapukus, naudojame vien statistiniais tikslais. Gauname demografinius duomenis, išsiaiškiname, kas domina mūsų svetainės lankytojus (bet lankytojai nėra identifikuojami), atliekame serverio problemų diagnostiką, administruojame svetainę ir teikiame informaciją apie mūsų produktus.

Pasirinkite, kokius slapukus norite įjungti savo įrenginyje.

Norėdami priimti visus slapukus, spauskite Priimti visus slapukus. Norėdami įrašyti pasirinktus nustatymus, spauskite Įrašyti mano pasirinkimą.

Būtinieji slapukai       
Mūsų svetainėje šie slapukai naudojami tam, kad tinkamai veiktų pati svetainė ir svarbiausios jos funkcijos. Jie reikalingi svarbiausiai naudotojo patirčiai.

Slapukas

Paskirtis

Galiojimo laikas

Įmonė

aspsession...

Sesijos ID

Sesija

Krka

cookieu... 

Jūsų slapukų nustatymai

1 metai

Krka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizės slapukai       
Šie slapukai pagerina naudotojo patirtį ir įgalina papildomas funkcijas. Be šių slapukų tos funkcijos neveiktų. Jie naudojami rinkti informaciją, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine, kad galėtume ją tobulinti.

 

Slapukas

Paskirtis

Galiojimo laikas

Įmonė

_ga

Reikalingas naudotojams atskirti.

2 metai

„Google Analytics“

_gat

Reikalingas riboti užklausų dažnį.

1 minutė

„Google Analytics“

_gid

Reikalingas naudotojams atskirti.

1 diena

 

 

 

 

 

 

 

Reklamos slapukai    
Šie slapukai naudojami norint pritaikyti reklamą prie kiekvieno naudotojo.

Slapukas

Paskirtis

Galiojimo laikas

Įmonė

_ym_uid

 

2 metai

„Yandex Metrica“

uid

 

 

 

_ym_d

 

1 metai

„Yandex Metrica“

 

 

 

 

 

Socialinės žiniasklaidos slapukai       
Socialinei žiniasklaidai slapukai reikalingi tam, kad tinkamai veiktų papildiniai. Dėl jų galima bendrinti turinį ir susisiekti su draugais socialinėje žiniasklaidoje.

Slapukas

Paskirtis

Galiojimo laikas

Įmonė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jūsų teisės

Instrukcijos, skirtos padėti jums naudotis savo teisėmis, yra paskelbtos Duomenų subjektų teisės puslapyje. Galite paprašyti informacijos apie mūsų įmonės tvarkomus jūsų duomenis, paprašyti juos ištaisyti ar ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą.

Taip pat galite atsisakyti reklaminių el. laiškų paspausdami „Atsisakyti prenumeratos“ el. laiško apačioje.

Krka interneto svetainėje paskelbtos Privatumo politikos pakeitimai

Krka pasilieka teisę keisti savo interneto svetainėje skelbiamą Privatumo politiką. Rekomenduojame vėl apsilankyti mūsų interneto svetainėje ir reguliariai ją peržiūrėti. Jei atsirastų kokių nors reikšmingų mūsų Privatumo politikos pakeitimų, pranešimas apie tokius pakeitimus bus paskelbtas mūsų interneto svetainėje.

Saugumas

Krka naudoja technines ir organizacines apsaugos priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo arba pašalinių asmenų prieigos, ir yra sertifikuota pagal ISO 27001. Mes žinome, kokia svarbi apsauga – ji standartiškai įdiegiama visose mūsų sistemose ir darbo procesuose, susijusiuose su asmens duomenų archyvavimo sistemomis. Mūsų darbą su archyvavimo sistemomis apima naujausi technologiniai sprendimai ir metodai, kurie užtikrina didžiausią asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo apsaugą (šifravimas, duomenų prieigos politika, duomenų prieigos dokumentai ir t. t.). Mūsų infrastruktūra užtikrina nuolatinę duomenų apsaugą nuo visų pavojų, įskaitant virusus ir kitų rūšių kenksmingus kodus. Naudojame pavojų aptikimo sistemas ir procedūras, padedančias geriau apsaugoti savo paslaugas ir užtikrinančias didelį saugumo lygį.

Kontaktai

Jei turite kokių nors problemų ar klausimų, susisiekite su mumis el. paštu info.lt@krka.biz.

Nuolatinis interneto vystymasis reikalauja privatumo patvirtinimo. Mes pasiliekame teisę, jei reikia, atlikti pakeitimus.

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2021 m. balandžio mėn

© Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

Visos teisės saugomos. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto